Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego Intuitoo.pl.

W razie pytań skontaktuj się z nami.

REGULAMIN i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego www.fototransfer.pl prowadzonego przez firmę Fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP:, REGON: , kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

SPIS TREŚCI:

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.         DEFINICJE

3.         REJESTRACJA

4.         WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

5.         WARUNKI  SPRZEDAŻ

6.         ZASADY PŁATNOŚCI

7.         KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

8.         PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE

9.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

11.       REZYGNACJA Z KONTA

12.      OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

13.       KONTAKT

14.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sklepu internetowego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.intuitoo.pl określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę Fototransfer.p. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702994.

II. DEFINICJE

1. Sprzedawca - Sprzedawcą jest firma: Fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP:, REGON:, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, tel.: +48 694 077 072, e-mail: kontakt@fototransfer.pl

2. Klient - Klientem jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie  dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Strona Internetowa - Strona internetowa, pod którą prowadzony jest sklep internetowy www.intuitoo.pl.

4. Sklep Internetowy - Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę Sklep, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.intuitoo.pl.

5. Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie. Możliwe jest dodawanie do koszyka i zamawianie wyłącznie towarów, które Sprzedawca posiada na stanie magazynowym. Oferowane przez Sprzedawcę towary, są spersonalizowane (z grafika zaprojektowaną przez Kupującego).

6. Administrator Bazy Danych - Oznacza spółkę fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych klientów. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. 

8. Dział Obsługi Klienta - Oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: +48 694 077 072, e-mail: kontakt@fototransfer.pl

9. Rejestracja - Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

10. Login - Oznacza adres mailowy Klienta, i wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

11. Konto Klienta - Oznaczony indywidualną nazwą (loginem)[1]  i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatyczny Sprzedawcy. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym oraz gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów a także umożliwia Klientowi obserwację statusu realizacji zamówienia oraz korzystanie z rabatów dla stałych klientów.

12. Zamówienie - Oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, spersonalizowanych przez Klienta poprzez naniesienie grafiki, zaprojektowanej przez Klienta przy użyciu kreatora graficznego Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

13. Regulamin- Oznacza niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

III. REJESTRACJA

A) brak wymogu rejestracji:

1.  Przeglądanie towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, nie wymaga rejestracji.

2.  Zakup towarów w sklepie nie wymaga rejestracji 

 

B) rejestracja konta:

1.  W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

4. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.

5. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

IV. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej. 

1. Wymagania sprzętowe - Aby uzyskać prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej, zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. 

2. Złożenie zamówienia Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "Dodaj do koszyka" na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez Sprzedawcę indywidualnego projektu graficznego dla Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania maksymalnie 2 projektów graficznych (lub dwóch poprawek do projektu) dla każdego zamówionego produktu. W przypadku chęci wprowadzenia przez Kupującego korekty do projektu, zostanie ona naniesiona w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości na temat poprawki. Jeśli Kupujący będzie zainteresowany kolejnym projektami lub poprawkami Sprzedawca może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie.

5. Kupujący ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Kupującego, spowodowałoby naruszenie praw autorskich i pokrewnych.

6. Kupujący może zamawiać Produkty z grafiniami, do których przysługują mu prawa autorskie. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż jest autorem grafiki lub ma do niej prawa autorskie.

V. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego. 

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy. 

3. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej podczas procesu składania zamówienia. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich  i zawierają podatek VAT.

4. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

5. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

1.     Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:

            a) płatność przelewem lub kartą kredytową - szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora zewnętrznego serwisu DotPay - Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Klienta. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze zwracane są do serwisu zewnętrznego, a następnie na rachunek bankowy Klienta,

            b) przelew na konto bankowe- przy czym czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku PKO numer: 42102028210000160201317692

Fototransfer Sp. z o.o.
Zwycięstwa 4
78-200 Białogard

            c) PayPal.

2. W celu realizacji płatności elektronicznej dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się̨ z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę̨
3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa Sprzedawca z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta. 

 

VII. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.  Towar w zależności od wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia, dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na terenie całej Polski i poza jej granicami.

2. Dostawa poza granice Polski na terenie Unii Europejskiej jest możliwa po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.

3. Sprzedawca zamieszcza na podstronie Sklepu Internetowego przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. 

4. Przystąpienie do realizacji zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.Wysyłka następuje niezwłocznie, po skompletowaniu złożonego zamówienia.

5. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego bez żadnych dodatkowych opłat. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówienia i możliwości odbioru.

7.   Faktura VAT/paragon zostanie doręczona wraz z zamówieniem. Klient może wyrazić zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub brakiem akceptacji projektu (niektóre produkty wymagają akceptacji przygotowanego projektu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia). 

9. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem. 

10. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór towaru.

11. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Towaru. 

12. Jeżeli pomimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa / Zamówienie nie zostanie dostarczone, Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy Kosztów dostawy.

13. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 11 powyżej. 

14. W przypadkach opisanych w punktach 11-12, Sprzedający ma prawo zastosować wobec Klienta sankcje w postaci zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem. 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania kompletnego Zamówienia jakie zostało złożone lub do przesunięcia terminu dostawy w sytuacji, gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą narazić wybrane Produkty na utratę swojej jakości. Klient otrzyma wówczas powiadomienie o przesunięciu terminu dostawy. Zamówienie takie będzie skompletowane w pierwszym możliwym terminie, w którym temperatury na to pozwolą. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia. 

17. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

18. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu Internetowego w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne).

19. Po przekazaniu paczki Kurierowi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zniszczenia paczki,

b) nieodebranie paczki przez Klienta,

c) odmowę przyjęcia paczki przez Klienta,

d) odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną.

VIII. PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE

1.       Co jakiś czas organizowane są promocje na wybrane towary z oferty. Przy produktach objętych promocją widnieje nowa, promocyjna cena. Warunkiem zakupu towaru w cenach promocyjnych jest złożenie zamówienia w trakcie trwania promocji.

2. Każdemu Uczestnikowi promocji zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialna względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.  Sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym,

e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialna względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzdawca jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.

4. Sprzedawca jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Kupującemu w momencie zakupu.

5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. 

6. W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany Towaru na nowy,

b) naprawy Towaru,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Kupującego z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 litera d. 

8. Jeśli Kupujący żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) na adres:___________________________. Koszt dostawy Towaru pokrywa Sprzedawca do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów w Sklepie Internetowym.

11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego– Sprzedawca, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Kupującemu reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

13. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie Internetowym.

14. Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

15.Kupujący posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; 

b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 

19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr 

21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w przez okres 14 dni daty złożenia zamówienia. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania.

2. Produkty wysłanie Kupującemu w formie elektronicznej nie podlegają zwrotowi.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, dotyczy to w szczególności Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Koszt przesyłki Towaru od Kupującego w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.

6. Towar wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres: Fototransfer Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

XI. REZYGNACJA Z KONTA

W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: sklep@Intuitoo.pl.

XII. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH

1.     Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest fototransfer.pl Sp. z o.o. zwany dalej "Administratorem" będący jednocześnie Sprzedawcą.

2.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3.     Administrator zapewnia, że dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4.     Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego prowadzącego stronę internetową www.fototransfer.pl

5.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez fototransfer.pl Sp. z o.o.  danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.

6.     Akceptacja Polityki Prywatności przy dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez klienta w celu realizacji zamówienia.

 

CEL, PODSTAWA, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego Intuitoo.pl, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

2.       Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

3.       Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

4.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez Fototransfer.pl Sp. z o.o.

5.       Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z fototransfer.pl Sp. z o.o. umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego Intuitoo.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy; przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej; przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

7. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

ODBIORCY DANYCH

1.     Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

2.     Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 

3.     Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

a)     przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. 

b)    podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 

c)     dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 

d)    dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

e)    dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.     Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.     W przypadku przetwarzania danych w celach informacji handlowej, w każdej chwili Klient może taką zgodę wycofać. 

4.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta, w przypadku newslettera – zakończenia subskrypcji (opcja dostępna na dole newslettera) lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fototransfer.pl

COOKIES

1.     Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).

2.     Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: 

            a) obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;

            b)zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;

            c) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

            d) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

            e) realizacji procesu składania Zamówienia;

            f) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

            g) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.

3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

            a) w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

            b) w przeglądarce Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

            c) w przeglądarce Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

            d) w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

            e) w przeglądarce Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

GOOGLE ANALITYCS

1.Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej zbierający informacje o aktywności i zachowaniu użytkowników Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych.

2. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym). Aby zablokować wyłącznie system Google Analytics użytkownik powinien zapoznać się z artykułem na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

3.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

BEZPIECZEŃSTWO I SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

1.     Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów innych Podmiotów, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2.     Zachęcamy do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Hasła przez Klienta i wynikające z tego skutki. 

3.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4.     Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

            a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

            b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

5. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook

6.Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik (Klient) Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika (Klienta) może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika (Klienta) w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

7. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

8. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 

ZMIANY. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

XIII. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, telefonicznych pod numerem +48 694 077 072 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”.

XIV. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1.       We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3.       Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego.

4.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.